תנאי שימוש

כחבר בעמותת הומא – קהילת יוצרים בנגב מס׳ עמותה 58065852,

אני מכיר ותומך במטרות העמותה ומקבל עלי את דרכי פעולתה.

הנני מתחייב, כחבר, לקיים את כל הכללים וההחלטות של ועד העמותה ונציגיה המוסמכים.

אני מתחייב לשלם במעמד החתימה סך של 365 ₪ – דמי חבר, למשך שנה מיום החתימה.

הנני מאשר כי החברות בעמותה כפופה לתשלום דמי החברות במלואם.